Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2018

Odszkodowanie w przypadku szkody na osobie.

Obraz
W przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia odszkodowanie - czyli naprawienie szkody - obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Poszkodowany może żądać również by zobowiązany do odszkodowania wyłożył "z góry" sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą - także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Tytułem wstępu.
We wpisie analizuję kwestię wysokości odszkodowania w przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Innymi słowy - jakie koszty objęte są odszkodowaniem w przypadku szkody na osobie. Zaznaczam, że całkowicie odrębną kwestią jest - czy i kto w ogóle zobowiązany jest do naprawienia szkody (na zasadzie winy, ryzyka itd.). Należy również pamiętać, że poszkodowanemu , który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, mogą przysługiwać także inne, obok odszkodowania, roszczenia - o zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową (krzywdę czyli doznany ból i cierpienie) czy o rentę.
O wysoko…

Jak wygląda rozprawa sądowa w sprawie karnej? Część pierwsza.

Obraz
We wpisie - o modelowym przebiegu rozprawy sądowej w sprawie karnej. Od czego zaczynamy i na czym kończymy, w jaki sposób i w jakiej kolejności przeprowadzane są dowody, jak należy odnosić się do sądu, czy można nagrywać przebieg rozprawy, czym różni się przerwa w rozprawie od odroczenia rozprawy... Zachęcam do zapoznania się z tekstem!

Pewne kwestie ogólne.
Rozprawa sądowa w sprawie karnej odbywa się ustnie. Rozprawą kieruje przewodniczący składu orzekającego. Do obowiązków przewodniczącego należy m.in. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem rozprawy oraz dążenie do tego, by rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło na pierwszej rozprawie głównej. Szybkie działanie to jednak nie cel sam w sobie - równocześnie przewodniczący musi zadbać o wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności sprawy.
Przewodniczący składu orzekającego wydaje niezbędne zarządzenia służące utrzymaniu spokoju i porządku na sali sądowej (np. o wydaleniu z sali rozpraw niewłaściwie zachowującej się osoby z "publiczności&quo…