Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2018

Umowa o dzieło - wzór z omówieniem.

Obraz
We wpisie znajdziecie Państwo wzór umowy o dzieło wraz z rozbudowanym przytoczeniem i omówieniem przepisów Kodeksu Cywilnego, odnoszących się do tej umowy. Umowa o dzieło jest jedną z najpowszechniej występujących umów, może być zawarta w dowolnej formie - także np. ustnie. Pamiętajmy jednak, że forma pisemna gwarantuje większe bezpieczeństwo!


Ogólne.
Stronami umowy o dzieło są: zamawiający oraz przyjmujący zamówienie.
Dzieło to określony w umowie rezultat. Może on mieć charakter materialny (wykonanie ogrodzenia, drzwi, rzeźby itd.) lub niematerialny (wykonanie tłumaczenia, koncertu itd.). Rezultat musi być pewny do osiągnięcia i niezależny od dalszego działania/istnienia twórcy.
Umowa o dzieło polega na tym, że przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać oznaczone dzieło, a zamawiający - zapłacić wynagrodzenie.
Umowa o dzieło, którego wykonanie zależy od osobistych przymiotów przyjmującego zamówienie, rozwiązuje się wskutek jego śmierci lub niezdolności do pracy.
Wynagrodzenie.
Strony um…

Dział spadku.

Obraz
W zasadzie normalną rzeczą jest, że spadek przypada kilku spadkobiercom. Mamy wtedy do czynienia ze wspólnością majątku spadkowego, która to wspólność regulowana jest odpowiednio stosowanymi przepisami o współwłasności w częściach ułamkowych. A co w sytuacji, gdy mamy dość takiej wspólności?

Dział spadku.
Dział spadku jest sposobem na "wyjście" ze wspólności majątku spadkowego. Można powiedzieć, że wspólność majątku spadkowego jest "stanem przejściowym", nie zaś - czymś docelowym. Dział spadku może nastąpić na mocy umowy, zawartej między wszystkimi spadkobiercami albo na mocy orzeczenia (postanowienia działowego) sądu, na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców.
Jeżeli dział spadku dokonywany jest mocą umowy - może dotyczyć całości spadku ale również - może być ograniczony jedynie do części spadku. Natomiast dział sądowy powinien co do zasady obejmować cały spadek, a jedynie z ważnych powodów może być ograniczony do części spadku.
Ważne! Możliwość dokonania działu spadk…