Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2018

Kara orzekana w sprawie karnej. Od czego zależy?

Obraz
Wpis ma na celu udzielenie przystępnej odpowiedzi na pytanie: od czego zależy rodzaj oraz wysokość kary orzekanej przez sąd w sprawie o przestępstwo? Zachęcam do zapoznania się z tekstem! Od czego zacząć? Punktem wyjścia winny być przepisy art. 53 § 1 - 3 Kodeksu Karnego. Przepisy te zwierają w sobie tzw. dyrektywy wymiaru kary. Dyrektywy wymiaru kary czyli skąd sąd wie jaką karę orzec... Przywołany już wyżej przepis określa podstawowe zasady, którymi sąd winien się kierować orzekając karę w sprawie o przestępstwo. Podstawowym założeniem jest, że sąd orzeka karę według własnego uznania, pozostając jednak w granicach wyznaczanych przez dalsze czynniki. Czynnikami tymi są: rodzaj i wysokość kary przewidziane przez ustawę, dolegliwość kary, która nie może przekraczać stopnia winy sprawcy, stopień społecznej szkodliwości czynu, wreszcie - cele zapobiegawcze i wychowawcze, a także potrzeba kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywacj…

Jak liczyć termin? Poradnik praktyczny.

Obraz
Krótki poradnik dotyczący sprawy, której znaczenia nie da się przecenić. Jak liczyć termin prawa cywilnego? Zapraszam do lektury, może pomóc w uniknięciu wielu problemów! Co to jest termin? Termin to czas z upływem lub nadejściem którego łączą się określone skutki prawne - przykładowo: wygaśnięcie pewnego uprawnienia. Termin zawsze musi posiadać swoje źródło – musi wynikać z ustawy, orzeczenia sądu bądź rozstrzygnięcia organu administracyjnego, wreszcie – być zastrzeżonym w treści czynności prawnej (choć prawo może przewidywać pewne ograniczenia co do możliwości zastrzegania terminu w treści czynności prawnej!). Termin jest zdarzeniem, które jest przyszłe i pewne - tj. musi wystąpić. Jako ciekawostkę podam, iż nijako "przeciwieństwem" terminu jest warunek - zdarzenie przyszłe... acz niepewne. Gdzie szukać przepisów? Przepisy dotyczące terminu znajdują się w art. 110 - 115 Kodeksu Cywilnego. Znajdują one zastosowanie w sytuacji, gdy ustawa, orzeczenie sądu lub decyzja innego orga…

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków.

Obraz
Co do zasady małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Nie zawsze jednak musi tak być. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje bowiem sytuacje, w których możliwe jest ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków. Co to za sytuacje? O tym w niniejszym wpisie! Regulacja wyżej wskazanego zagadnienia jest bardzo "zwięzła" i ogranicza się do przepisów art. 43 (§ 2 - 3 ) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Cały problem polega na tym, że przepisy te operują pojęciami bardzo ogólnymi, przez co trudno szybko i precyzyjnie wskazać sytuacje, w których ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków jest możliwe... Ale od początku! Dla ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków, konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek: 1. jeden z małżonków zgłosi żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym i 2. istnieją ważne powody dla wystąpienia z takim żądaniem i 3. małżonkowie przyczynili się w różnym stopniu do powstania maj…

Prokura - pomoc dla przedsiębiorcy.

Obraz
Wpis poświęcony prokurze - specjalnemu rodzajowi pełnomocnictwa udzielanemu przez przedsiębiorców... Gdzie znajdują się przepisy dotyczące prokury? Regulacja to przepisy Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), konkretnie - przepisy art. 1091 – 1098. Co to jest prokura? Prokura to pełnomocnictwo udzielane przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Pełnomocnictwo to upoważnia do dokonywania wszelkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Wyjątek stanowią czynności o najpoważniejszym charakterze - takie jak zbycie przedsiębiorstwa czy obciążenie nieruchomości wchodzących w jego skład. Zakres czynności, których może dokonać prokurent, określony jest ustawowo i nie może być ograniczony w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej ze skutkiem wobec osób trzecich. Jakie są rodzaje prokury? Wyróżniamy prokurę samoistną, łączną i mieszaną. Prokura udzielona kilku osobom łączni…

Spółka cywilna - czyli to nie to, o czym myślisz...

Obraz
Tytuł z życia wzięty. Spółka cywilna to genialna instytucja, w szczególności jeśli weźmiemy pod uwagę łatwość jej założenia. Wiele osób jednak ma zupełnie błędne wyobrażenia na jej temat, przypisując jej cechy charakterystyczne dla bardziej zaawansowanych krewnych - chociażby spółki z o.o... Gdzie szukać przepisów? Przepisy regulujące spółkę cywilną to przede wszystkim art. 860 - 875 Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). Czym jest spółka cywilna? Spółka cywilna to umowa. Spółka cywilna nie jest podmiotem prawa. W przeciwieństwie więc do jej bardziej zaawansowanych krewnych - nie może być stroną umowy, pozywać przed sądem czy też być pozywana. Podmiotami wszelkich praw i obowiązków są wspólnicy spółki. W ramach umowy zobowiązują się oni dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Zwrot "w szczególności" oznacza, iż możliwa jest umowa spółki, mocą…

Kara umowna.

Obraz
Wpis zawiera podstawowe informacje o karze umownej - instytucji prawnej o bardzo dużym znaczeniu praktycznym. Zapraszam do lektury! Gdzie znajdę przepisy dot. kary umownej? Kara umowna uregulowana została w przepisach art. 483 – 484 Kodeksu Cywilnego. Czym jest kara umowna? Kara umowna to umowne zastrzeżenie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania (czyli prościej - niewykonania bądź nieprawidłowego wykonania któregoś z obowiązków umownych) nastąpi przez zapłatę określonej kwoty pieniężnej. Kiedy mogę zastrzec karę umowną? Kara umowna może "zabezpieczać" niewykonanie bądź nienależyte wykonanie wyłącznie zobowiązania o charakterze niepieniężnym. Nieważne będzie więc, przykładowo - zastrzeżenie kary umownej na wypadek niezapłacenia w terminie określonej kwoty pieniężnej. Na gruncie niektórych gałęzi prawa występują ograniczenia co do możliwości zastrzegania kary umownej (tak przykładowo w regulacji dot. międzynarodowych przewozów samoc…

Umowa przedwstępna. Czym jest i kiedy może nam się przydać?

Obraz
W niniejszym wpisie - garść najważniejszych informacji o umowie przedwstępnej... Gdzie szukać przepisów dot. umowy przedwstępnej? Przepisy regulujące umowę przedwstępną znajdziesz w art. 389 – 390 ustawy Kodeks Cywilny. Czym jest umowa przedwstępna? Umowa przedwstępna (łac. pactum de contrahendo) to, w najprostszym ujęciu, umowa obejmująca zobowiązanie do zawarcia innej, oznaczonej umowy (tzw. umowy przyrzeczonej). Do zawarcia umowy przyrzeczonej zobowiązać może się tylko jedna ze stron umowy przedwstępnej, najczęściej w praktyce zobowiązanie takie zaciągają jednak wszystkie podmioty przystępujące do umowy przedwstępnej. Jak powinna wyglądać treść umowy przedwstępnej? Przede wszystkim należy pamiętać, że umowa przedwstępna powinna zawierać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Bez tego umowa przedwstępna będzie nieważna. W praktyce konstrukcja umowy przedwstępnej polega zazwyczaj na precyzyjnym opracowaniu całości treści umowy przyrzeczonej i poprzedzeniu tejże treści zwrotem: "st…

Cennik u adwokata czyli parę słów o cenach usług prawnych...

Obraz
Dzisiejszy wpis będzie odrobinę inny niż wszystkie wcześniejsze. Bliżej mu będzie charakterem do pewnego rodzaju refleksji niż "klasycznego" tekstu, w którym omawiam konkretną instytucję prawną. Niemniej - postaram się zawrzeć w nim przynajmniej odrobinę, przydatnej mam nadzieję, wiedzy. O cenach usług prawnych, a konkretnie usług adwokatów - czy są regulowane przepisami prawa i w jaki sposób? Od czego zależy stawka adwokata? Zapraszam do lektury! Regulacje. We wpisie chciałbym się skupić na dwóch regulacjach - rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie, a także - na Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej). Regulacje te mają zupełnie różne przeznaczenie, odnoszą się do kwestii "opłat za czynności adwokackie" czy też "wynagrodzenia" adwokata w zupełnie odmienny sposób, obie jednak stanowią pewną podstawę dla określania wysokości tychże opłat czy też wynagrodzenia. W tym miejscu należy c…

Opinia o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego.

Obraz
Wpis poświęcony proceduralnym aspektom opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego. Zachęcam do zapoznania się z tekstem! Niniejszy wpis traktuję jako naturalną kontynuację następujących tematów - wyłączenia odpowiedzialności karnej ze względu na niepoczytalność (artykuł do znalezienia tutaj: http://adwokatmarczak.pl/artykuly/wylaczenie-odpowiedzialnosci-karnej-niepoczytalnosc-poczytalnosc-ograniczona/) oraz opinii biegłego jako dowodu w sprawie karnej (tekst do znalezienia tutaj: http://adwokatmarczak.pl/artykuly/dowod-z-opinii-bieglego-w-postepowaniu-karnym/). Polecam zwłaszcza ostatni ze wskazanych artykułów, zapoznanie się z nim ułatwi zrozumienie niniejszego wpisu. Wpis dotyczy przepisów Kodeksu postępowania karnego - art. 202 i 203 k.p.k. Opinia biegłych o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego jest jednym z częściej spotykanych rodzajów opinii w sprawach karnych. Powołanie biegłych do oceny stanu zdrowia psychicznego oskarżonego winno mieć miejsce w sytuacji, gdy zachodzą u…